U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Workshops


10.00 tot 11.00 uur
Kunst in Verbinding | Marjolijn Zwakman

Leren leven zonder hoop
2053 probeer dat maar eens concreet te maken!
Hoe ziet de wereld van onze kinderen en onze studenten eruit in 2053? Voor welke uitdagingen zullen ze staan? Onder welke omstandigheden zullen zij hun leven vormgeven? Welke wensen en verwachtingen ten aanzien van het leven zullen zij moeten aanpassen, omdat ze te onzeker of zelfs onmogelijk blijken? In deze video-installatie worden de deelnemers onder gedompeld in de mijmeringen van docent-onderzoeker Govert-Jan de Vrieze en kunstenaar Marjolijn Zwakman. Daarna gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de vraag: Hoe leiden we onze studenten op tot ‘goede burgers’? En ligt dit binnen onze macht? 


Credits:
Concept en video-installatie: Marjolijn Zwakman
Performers: Jacco van Uden en Marjolijn Zwakman
Stemmen: Govert-Jan de Vrieze en Marjolijn Zwakman
Script: Marjolijn Zwakman gebaseerd op tekst van Govert Jan de Vrieze
Muziek: Freek Zwanenberg
Film: Annemiek Vera


10.00 tot 11.00 uur
Beeld & Geluid | Saskia de Vries

Jongeren en mediagebruik; effectief gebruik van media ín de klas en daarbuiten
Hoe kun je als jonge zelfbewuste Burger van de Toekomst informatie vinden en kennis opdoen over de maatschappij en politiek zodat je weloverwogen je mening kunt vormen en keuzes kunt maken?
Deze workshop start met een korte inleiding op het archief van Beeld & Geluid en hoe dit effectief ingezet kan worden om lessen te verrijken. Geef studenten een beeld bij een onderwerp, neem ze mee naar een andere tijd, schud ze wakker of ga in discussie.
Vervolgens wordt er dieper ingegaan op het effect van media op jongeren. Hoe vormen deze Burgers van de Toekomst hun mening – hoe krijgen ze de informatie tot zich en hoe kunnen docenten hen helpen inzicht te krijgen in de werking en effecten van media?


10.00 tot 11.00 uur
HAN University of Applied Sciences | Marjoleine Dobbelaer en Marion van de Wijdeven

Aan de slag met eigentijds beoordelen en beslissen bij burgerschapsonderwijs
Wat is eigentijds beoordelen en beslissen? En hoe geef je daaraan invulling in het onderwijs gericht op burgerschap? Het lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen van de HAN heeft zes handvatten geformuleerd die hierbij kunnen helpen. In deze workshop komen deze handvatten aan bod en wordt bekeken hoe deze in de onderwijspraktijk kunnen worden toegepast.


10.00 tot 11.00 uur
Young Impact | Hannah de Blaeij

Motiveren kun je leren
Young Impact is sinds 2016 actief in het onderwijs. Inmiddels zeven jaar ervaring met het bereiken van jongeren en het ontdekken waar hun talenten liggen. En hoe zij die kunnen inzetten op dat wat zij belangrijk vinden!
Young Impact gaat uit van samen doen en wil zoveel mogelijk onderwijsprofessionals inspireren!
Via deze workshop krijgen deelnemers een voorproefje van “Motiveren kun je Leren” en krijgen zij skills aangereikt om concreet aan de slag te gaan.  In de workshop komt aan bod hoe jongeren kunnen worden gemotiveerd om hun talenten te (her)ontdekken en verder te ontwikkelen. Ga deze uitdaging aan!


13.00 tot 14.30 uur
Anne Frank Stichting | Danielle van der Meer en Jurmet Huitema – De Waal

Reageren op vooroordelen en discriminatie in de klas
In deze workshop leer je wat je kan doen in situaties die over je grenzen gaan. Bijvoorbeeld als studenten vooroordelen hebben of haatdragende opmerkingen maken. Je leert met een open houding een gesprek voeren en hoe je één op één discussies voorkomt. Daarnaast laat je studenten nadenken over hun eigen gedrag, denkbeelden en emoties. En wat je kan zeggen als een student iets discriminerends zegt. Via individuele opdrachten en oefeningen leer je hoe je nuance aanbrengt in gesprekken over gevoelige en gepolariseerde thema’s, en hoe je hier morgen al mee aan de slag kan gaan in je klas!


13.00 tot 14.30 uur
Haagse Hogeschool, ROC van Twente en Hogeschool van Amsterdam | Laurence Guérin en Ingrid Faas

Waartoe leiden we op in het mbo? Over burgerschapsonderwijs in de beroepscontext
In deze workshop worden deelnemers uitgenodigd om de vraag te verkennen in hoeverre zijzelf als professional binnen de eigen beroepscontext grenzen ervaren aan hun ‘actieve burgerschap’. Na een korte introductie gaan deelnemers aan de slag met gerichte opdrachten en handvatten. Hoe kan de beroepscontext juist benut worden als rijke leeromgeving voor burgerschapsonderwijs? In hoeverre kunnen kennis en vaardigheden die centraal staan bij burgerschap ook mbo-professionals helpen in hun beroepscontext? Na deze brainstorm ontwerpen deelnemers voor hun eigen team(s) een les of project waarin burgerschap geplaatst wordt in de beroepscontext (of vice versa). Na de workshop nemen de deelnemers meerdere ideeën voor de lespraktijk mee naar huis.


13.15 tot 14.15 uur
Bureau Common Ground | Bram Eidhof

Het Politieke Spel: de politieke dimensie van burgerschap herontwerpen
Veel mbo-studenten ervaren een afstand tot politici en de politiek. Kan die kloof overbrugd worden en kan het burgerschapsonderwijs over politiek opnieuw ontworpen worden? Helpen praktische politieke vaardigheden bij het overbruggen van die kloof, in aanvulling op de theorie Bureau Common Ground stelt deze vragen samen met studenten, docenten en ontwikkelaars. Uit dit co-creatieproces ontstond Het Politieke Spel.


13.15 tot 14.45 uur
Stichting Digisterker | Andrea Kramp

Doe je digiding! Financiële en digitale geletterdheid binnen burgerschap
Een DigiD aanvragen. Loonheffing terugvragen voor bijbaantje. Studiefinanciering en zorgtoeslag regelen. Veel jongeren krijgen tussen hun 15de en 18de levensjaar te maken met dit soort zaken.
Ze weten vaak niet hoe ze die moeten aanpakken. Ze hebben te weinig kennis, digitale en financiële vaardigheden om gebruik te kunnen maken van de digitale regelingen die er vanuit de overheid voor hen zijn. Met als gevolg dat jongeren inkomsten mislopen of vroegtijdig in de schulden komen. En daardoor geen vitale voedingsbodem kunnen leggen voor hun toekomst en moeite hebben met het vervullen van hun rol als burger in onze samenleving.
Docenten spelen een belangrijke rol in het vormen van studenten en hen klaar te stomen voor hun toekomst in de maatschappij. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan regelzaken met de digitale overheid, financiële geletterdheid en digitaal burgerschap. Aan de hand van interactieve werkvormen werken deelnemers op een praktische manier aan deze belangrijke thema’s binnen het burgerschapsonderwijs. Aan het einde van deze workshop zijn deelnemers geïnspireerd om met een frisse blik binnen de lessen burgerschap invulling te geven aan regelzaken met de digitale overheid, financiële geletterdheid en digitaal burgerschap. 


13.30 tot 14.30 uur
Practoraat Mediawijsheid | Wouter van der Horst

Leren prompten door te kijken naar kunst
Hoe kan kijken naar kunst studenten helpen met het schrijven van goede prompts voor generatieve AI zoals ChatGPT en DALL.E?  Prompten is een van de belangrijkste vaardigheden van de toekomst. In deze workshop staat het kijken en beschrijven van beroemde kunstwerken centraal, om deze beschrijvingen vervolgens als prompts in te voeren in DALL.E. Hoe beter de beschrijving, hoe dichter het gegenereerde resultaat in de buurt zal komen van het daadwerkelijke kunstwerk. 

Let op: deelnemers aan deze sessie dienen een laptop/tablet bij zich te hebben.


14.45 tot 16.15 uur
Werkplaats ‘Democratisering van kritisch denken’ | Michiel Waltman

Zicht krijgen op kritisch burgerschap, hoe doe je dat?
Hoe krijgen jij en je studenten zicht op de ontwikkeling van kritisch burgerschap in de beroepscontext? En hoe geef je effectief feedback? Formatief evalueren met authentieke taken is hiervoor uitermate geschikt. In de NRO werkplaats ‘Democratisering van kritisch denken’ hebben onderzoekers en praktijkprofessionals met studenten onderzocht wat werkt als kritisch burgerschapsonderwijs wordt geïntegreerd in de beroepscontext. In deze workshop wordt een blauwdruk gedeeld waarmee de deelnemers zelf authentieke taken maken om zicht te krijgen op de ontwikkeling van kritisch burgerschap bij studenten. Met praktijkvoorbeelden wordt aangetoond welke levensechte situaties aan studenten kunnen worden voorgelegd en op welke manier effectieve feedback aan studenten kan worden gegeven om hen verder te helpen in hun leren. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag met het ontwerpen van deze taken en wisselen ze ervaringen uit.


14.45 tot 16.15 uur
Koninklijke Bibliotheek, Firda, ROC van Twente | Denise Brilman en Jeroen de Boer

Digitaal Burgerschap in actie: Innovaties & Serious Gaming in het MBO
In deze steeds digitaler wordende wereld liggen de gevaren op de loer en de kansen voor het oprapen. In deze sessie nemen we je mee in hoe burgerschap eruitziet in een digitale wereld en hoe je dit mee neemt in je eigen burgerschapscurriculum.
We laten je een aantal tools zien waarin jij het gesprek kan aangaan over (de urgentie van) digitaal burgerschap binnen jouw school/klas en tools waarmee je morgen aan het werk kan.
Een inspirerende 90-minuten durende reis voor docenten Burgerschap op het mbo, waar innovatie en praktische inzichten centraal staan.


15.00 tot 16.15 uur
Ministerie van OCW en Firda | Ismael Maghnouji en Koen Vos

Beleid, visie en de praktijk van burgerschapsvorming
In deze workshop nemen Ismael Maghnouji (ministerie van OCW), Koen Vos (practor Brede Vorming) en Alinda Kiel en Mathijs de Jong  (coördinatoren Burgerschap Firda) de deelnemers op interactieve wijze mee in drie onderdelen:

  1. De laatste ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs op het gebied van landelijk aangekondigde wet- en regelgeving, beleid en onderwijsondersteuning;
  2. De vertaling van deze wet- en regelgeving naar een regionale visie en koers;
  3. De uitwerking en implementatie van deze visie en koers in de onderwijspraktijk.

Burgerschap is het ideaal van vrije en gelijke mensen met het vermogen om maatschappelijk en politiek te functioneren en daarmee gezamenlijk de samenleving te kunnen vormgeven. Burgerschap gaat zowel over de verhoudingen tussen burgers onderling als over de relatie tussen burgers en overheid. De Nederland democratische rechtsstaat staat of valt met het vermogen van burgers om daarin met elkaar samen te leven en te kunnen inspelen op maatschappelijke uitdagingen en veranderingen. Deze zijn er in veelvoud. Om hiermee om te gaan is het van belang dat studenten competenties, zoals sociale, maatschappelijke en kritische denkvaardigheden, (verder) ontwikkelen om naar volle potentie mee te doen in de samenleving. De school is bij uitstek de plek waar studenten hiermee in een veilige omgeving kunnen oefenen. Burgerschapsonderwijs speelt hierbij een sleutelrol. Het doel van burgerschapsonderwijs is om competenties (verder) te ontwikkelen die je in staat stellen om actief deel te nemen aan de pluriforme democratische samenleving, je weg daarin te vinden en die tegelijkertijd mede vorm te geven. Met alle uitdagingen en veranderingen die we daarin als samenleving tegenkomen.


15.00 tot 16.00 uur
Practoraat Verschillen Waarderen | Birgit Pfeifer en Nieke Jansen

Caleidoscopisch kijken naar complexe vraagstukken
Bij complexe vraagstukken proberen we elkaar vaak met argumentatie te overtuigen en gaan we uit van één geldende waarheid. Het is verleidelijk om de dingen zoals wij ze zien te presenteren als de dingen zoals ze zijn. Maar een complex vraagstuk heeft onder andere als kenmerk dat er niet één waarheid, niet één oplossing is. Hoe kunnen we door onze denkgewoontes breken en leren kijken naar een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven? Of anders gezegd: wat levert diversiteit ons op als we op zoek gaan naar antwoorden op complexe vraagstukken? Wij hebben ontdekt, dat we pas uit vertrouwde beelden kunnen stappen wanneer iets ons echt raakt. Door het ‘geraakt-worden’ ontstaan nieuwe beelden. Het moment van geraakt worden (of raken) is wat we in het practoraat de ver-kijkers noemen. Het door het practoraat ontwikkelde caleidoscopisch kijken en de bijhorende ver-kijkers helpen om nieuwe perspectieven op complexe vraagstukken te verkennen. In deze workshop maken deelnemers kennis met deze methode en gaan ze ermee aan de slag.


15.00 tot 16.00 uur
Rijksmuseum van Oudheden | Petra Hogeboom

Casus Caesar – Nepnieuws toen en nu
Nepnieuws is niet alleen van nu, maar van alle tijden! De Romeinse keizers konden er namelijk ook wat van! In deze workshop verkennen we samen met de deelnemers hoe je het (verre) verleden kunt gebruiken om de lessen burgerschap vorm te geven. Hoe zijn de verhalen en voorwerpen uit de oudheid te actualiseren zodat ze in de lessen burgerschap relevant zijn? In het museum brengen wij de geschiedenis dichtbij de belevingswereld van de jongeren van nu. Tijdens de workshop komen de burgerschapsprogramma’s aan bod die vanuit het Rijksmuseum van Oudheden gratis worden aangeboden voor mbo-studenten. Daarna gaan de deelnemers aan de slag met ‘object-based learning’ waarbij zij zelf ervaren hoe interactieve werkvormen in combinatie met voorwerpen een startpunt van de les kunnen zijn. En dit binnen het thema van nepnieuws en propaganda, van de tijd van Julius Caesar en nu.
Goed kijken, samenwerken en kritisch nadenken vormen de basis van deze activiteit die een kijkje geven in de type programma’s die het RMO aanbiedt, waaronder de escape game Keizers & Co.