Werksessies en lezingen

Onderstaand treft u het aanbod van werksessies en lezingen. In de eerste ronde heeft u de keuze uit tien verschillende werksessies. In ronde twee kunt u kiezen uit een vijftal werksessies. Daarnaast worden er in deze ronde verschillende lezingen aangeboden. Voorafgaand aan deze lezingen vindt er een gezamenlijk debat plaats. Na dit debat volgt u de door u gekozen lezing. Mocht u in de tweede ronde kiezen voor een werksessie, dan neemt u automatisch geen deel aan het debat. U kunt bij uw registratie in elke ronde één keuze maken. 

Ronde 1 - Werksessies


WS01 - Critical Mass
Hoe zet je studenten aan het denken over thema's die zij zelf belangrijk vinden?
In onderzoek dat Critical Mass binnen haar project VRIEND&VIJAND uitvoert onder studenten, geven studenten vaak aan dat actuele thema's die zij belangrijk vinden, niet besproken worden in de les. Docenten hebben hier vaak een ander beeld bij. In deze workshop ga je aan de slag met de ontwikkeling en inzet van ervaringsgerichte methodes en gespreksstarters, op basis van thema’s die studenten zelf aangeven belangrijk te vinden. Met welke middelen zet je studenten aan het denken, en hoe laat je ze met elkaar in constructief gesprek gaan?

Critical Mass ontwikkelt ervaringsgerichte werkvormen, zoals tentoonstellingen, interactieve films en games om ogen te openen en gesprekken op gang te brengen. In deze workshop ervaar je een aantal van deze werkvormen, en sta je stil bij de methodiek die hieraan ten grondslag ligt.

 

WS02 – Rutgers
Beter in bed! Seksuele vorming aan studenten met een app
Studenten zijn volop bezig met het ontdekken van relaties en seksualiteit. Het boeit ze en ze hebben op dat gebied veel te leren. Maar seks is een intiem onderwerp, wat maakt dat niet elke student hier vrijuit over wil praten in de les. Hoe geef je seksuele vorming en betrek je studenten op een manier die voor jou ook veilig is? De app Beter in Bed kan uitkomst bieden, samen met lessen uit Lang Leve de Liefde. Aan het eind van deze workshop weet u hoe u het kunt aanpakken, en waar u tools en tips kunt vinden. 

 

WS03 - Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)
Hoe kunnen we jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maken tegen ervaren discriminatie?
Bijna de helft van de jongeren in Nederland met een migratieachtergrond ervaart discriminatie op basis van hun etnische en culturele achtergrond. Discriminatie kan negatieve gevolgen hebben voor zowel de fysieke en mentale gezondheid als de identiteitsontwikkeling. De werksessie ‘Weerbaar tegen discriminatie’ heeft tot doel professionals beter zicht te geven op ‘wat werkt’ in het weerbaar maken van deze jongeren. Jongeren die weerbaar zijn, presteren beter op school en in de maatschappij. Bovenal, ze weten beter met tegenslagen en obstakels om te gaan. Denk aan ervaringen van discriminatie, niet aangenomen worden voor een baan of afgewezen worden voor een stageplek. Daarom wordt aandacht besteed aan weerbaarheid met als doel hun participatie in de samenleving te vergroten.

 

WS04 - Garcia Koel Concepts en Stichting F6
Burgerspel & Fakenews
Fakenews heeft zowel zichtbaar als onzichtbaar invloed op de manier waarop we ons verhouden tot democratie en politiek. De vraag is: hoe kun je met studenten op een zinvolle manier over dit onderwerp in gesprek? En kun je de effecten van fakenews op politiek en democratie helder en tastbaar maken? Tijdens deze werksessie krijgt u handvatten en tools aangereikt om met studenten over fakenews in gesprek te gaan en leert u hoe studenten in opdrachten zélf fakenews kunnen maken. We presenteren daarnaast het Burgerspel. Een interactief kaartspel waarmee je jouw studenten op een leuke manier de werking van de gemeenteraad laat meemaken. Aan het einde van de sessie heeft u kennis van verschillende werkvormen om fakenews en het effect op democratie en politiek met studenten te behandelen en hoe u met een mooie spelvorm lokale democratie kunt behandelen. Peter Paul Kleinlooh en Olmo Garcia Koel van Stichting F6. Een organisatie die zich inzet om mbo studenten meer te leren over politiek en democratie d.m.v. cultuur, nieuwe media en spelvormen: www.fzes.nl 

 

WS05 - Movies that Matter
Studentenparticipatie met film
Film is een sterk middel om jongeren te inspireren en te stimuleren tot actief burgerschap. Zo worden met film niet alleen maatschappelijke processen inzichtelijk gemaakt, maar met de juiste werkvormen worden ook denkvaardigheden en creatieve vaardigheden van studenten vergroot. Voor Mbo-studenten, die vaak visueel zijn ingesteld, blijkt het medium film erg geschikt om lastige thema's bespreekbaar te maken.
In deze workshop vertonen we een aantal verrassende nieuwe korte films en gaan we concreet aan de slag met lesmateriaal (o.a. e-learning) dat direct aansluit bij verschillende dimensies van burgerschap. We laten zien hoe je met korte films eenvoudig studentenparticipatie bereikt, door dichtbij de belevingswereld van studenten te komen.

Docenten gaan met concrete les-ideeën naar huis.

 

WS06 - CINOP-ecbo
Nieuw burgerschapsonderwijs ontwerpen in een Group Decision Room
Het vormgeven van burgerschapsonderwijs kan op vele manieren. In een Group Decision Room (GDR) heeft iedereen een stem die er toe doet en leert iedereen naar elkaars antwoorden luisteren. In verschillende fasen werkt de groep toe van een open brainstorm naar een concreet voorstel. Op deze wijze komen we tot een ontwerp dat door de hele groep wordt gedragen. De GDR zelf is hiermee zelf een mooi voorbeeld van burgerschapsonderwijs. In deze GDR gaan we samen met studenten en docenten antwoord geven op vragen als: Wat versta je onder burgerschap? Op welke manier moet daar in het onderwijs vorm aan gegeven worden? Welke thema’s moeten hier aan bod komen? In de GDR gaan we op een open en inspirerende manier samen op zoek naar antwoorden en werken we toe naar een concreet ontwerp voor nieuw burgerschapsonderwijs in het mbo. Een mooi ontwerp maakt kans meegenomen te worden in de Burgerschaplabs van het mbo!

 

WS07 - Save the Children Nederland
Speaking Minds: Jongeren doen en denken mee over lokaal armoede- en schuldenbeleid
Wij geloven in eigenaarschap van de studenten en leren door te doen. Daarom gaan jongeren van het mbo (niveau 1,2,3,4) in Speaking Minds gedurende 10 weken voor hun lokale gemeente aan de slag met een vraag/opdracht rondom het armoede- en schuldenbeleid. Door middel van gesprekstafels met de gemeente en professionals op het gebied van armoede en schulden, werkbezoeken en interviews vormen de studenten in groepjes een advies, waarover de gemeente verplicht binnen 3 maanden een terugkoppeling geeft. Zo leren studenten via een levensechte opdracht meer over de gemeente, beleidsvorming, armoede en schuldenproblematiek, het doen van goed onderzoek en het schrijven van een beleidsadvies. In de sessie zullen we meer over het project vertellen, maar vooral informeren door te doen. Via 'sneeuwballen' kunnen deelnemers vragen stellen, via 'Hopes en Fears' kunnen verwachtingen van deelnemers besproken worden, via 'gesprekstafels met onze jongerenambassadeurs' kunnen resultaten en persoonlijke ervaringen gedeeld worden. 

 

WS08 - Anne Frank Stichting
Deep Democracy tijdens de burgerschapsles
In deze workshop zal gewerkt worden met gespreksvormen en discussietechnieken uit de Deep Democracy. Met Deep Democracy zoek je actief de verschillen op die er leven in de klas en geef je ruimte aan alle studenten om hun mening/ideeën/gevoelens te vormen en te uiten. Zo voorkom je escalatie en creëer je een constructieve dialoog of discussie. In deze workshop gaan docenten actief aan de slag met verschillende werkvormen die zij vervolgens direct in de les kunnen toepassen. Na afloop ontvangen de docenten een praktische handleiding en extra educatief materiaal.

 

WS09 - Friesland College
Studenten verbeteren de toekomst voor studenten!
Studenten van Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) geven een presentatie over de basisbehoeften van henzelf als burgers, waarbij de student centraat staat. Door een interactieve oefening te organiseren en aan de hand van stellingen discussies te voeren kijken de studenten samen met het publiek naar burgerschap. De meningen die in de werksessie gevormd worden, nemen de studenten vervolgens mee terug naar school en verwerken zij in sessies voor andere studenten.

 

WS10 - Stichting Vredeseducatie
Superdiversiteit
Leven in een wereld vol verschillen levert een bruisende maatschappij en school op, maar geeft ook veel conflicten. Toch is samenwerken de belangrijkste succesfactor in de evolutie van de mens. Dat hebben we hard nodig, want in de grote steden ontstaat superdiversiteit. De stad met één meerderheidsgroep en verschillende minderheidsgroepen verandert. Er zijn alleen nog minderheidsgroepen die met elkaar samenleven. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de ambities, taal, stad en school. In de werksessie onderzoeken we hoe scholen kunnen werken aan een inclusieve samenleving waarin jongeren met uiteenlopende talenten een plek kunnen hebben. We werken interactief, verwerven actuele kennis, delen tips, tricks en werkvormen en filmfragmenten van jongeren over diversiteit, met beide benen op de grond, nuchter en met een vleugje idealen.

 

 

Ronde 2 - Werksessies & Lezingen


Werksessies

WS11 - Hack je les
De school als minimaatschappij
Kunnen wij als klas het verschil maken? Dat is een belangrijke vraag tijdens een ‘gehackte les’. In een gehackte les bespreken studenten wat ze graag willen veranderen aan hun opleiding. Binnen één lesuur stelt de klas concrete actieplannen op waarin de studenten zelf een rol spelen om hun onderwijs te verbeteren. Zo wil Hack Je Les studenten meer betrekken bij hun eigen onderwijs. Docenten koppelen Hack Je Les steeds vaker aan burgerschap. Door de actieplannen komen studenten namelijk voor belangrijke vraagstukken te staan: Waar liggen mijn mogelijkheden? Wat moet ik aan een ander overlaten? Hoe zorg ik ervoor dat mensen naar mij luisteren? Studenten nemen meteen de proef op de som en proberen hun ideeën uit binnen de school. Tijdens de werksessie staat centraal hoe je studenten met burgerschapsprincipes kan laten experimenteren binnen de school als minimaatschappij. 

 

WS12 – Diversion
Gevoelige burgerschapskwesties, in dialoog met studenten? Praktische tools
Actualiteiten zijn niet meer weg te denken uit het klaslokaal. Studenten zijn constant online en vergaren via hun eigen bronnen informatie. Hoe ga je hier in je onderwijs mee om? Hoe begeleid je een inclusieve dialoog, maar geef je ook grenzen aan? In deze workshop gaan we aan de hand van concrete casussen en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk deze vragen beantwoorden. Aan het eind van de workshop loop je weg met praktische tools, ervaringsverhalen en tips van collega’s en bovenal met energie om deze mooie uitdaging met je studenten aan te gaan! 

 

WS13 - Young Society
The Karma Factory
Tijdens deze werksessie geven wij docenten concrete handvatten om jongeren op een interactieve manier te betrekken bij burgerschapslessen. Maar wij willen ook docenten laten zien/ervaren hoe studenten buiten school actief kunnen zijn. Ontdek wie Young Society is, wat ons aanbod is en hoe wij invulling geven aan de proeftuin Maatschappelijke Diensttijd van de overheid. Maar voorop staat: aan de slag! Hoe bespreek je pittige onderwerpen, hoe zorg je ervoor dat een discussie niet doorslaat, hoe zet je interactieve werkvormen in, hoe volg je trends en hoe speel je als docent in op persoonlijke interesses?

 

WS14 - Amnesty International
Een kwestie van Kleur?
Speciaal voor docenten gaan onze peer educators een versie van de workshop Een kwestie van Kleur? verzorgen. Deze maatschappelijk betrokken jongeren verzorgen aan de hand van opdrachten, film en debat een workshop over mensenrechten, discriminatie en etnisch profileren door de politie.

Een kwestie van Kleur? is eigenlijk ontwikkeld voor studenten in het mbo.

Studenten leren wat mensenrechten zijn. Zij ontwikkelen vaardigheden om schendingen ervan te herkennen, om deze te benoemen en zij leren waarom mensenrechten ook voor hen belangrijk zijn. Het is onze wens dat dit zal bijdragen aan het bestrijden van mensenrechtenschendingen. 

 

WS15 – ProDemos
Workshop werkvorm regels en rechten
Met deze werkvorm kan je thema's van de rechtsstaat behandelen aan de hand van praktische situaties die op de opleiding kunnen voorkomen. Op deze wijze worden studenten uitgedaagd om rechtsstatelijke dilemma's te bespreken binnen hun eigen belevingswereld. Vervolgens kan vanuit de casus de stap worden gemaakt naar vergelijkbare landelijke rechtsstatelijke dilemma's.

 

Debat & Lezingen 

Voorafgaand aan deze lezingen vindt er een gezamenlijk debat plaats. Indien u voor een lezing kiest, sluit u automatisch eerst bij het debat aan. 

 

LZ01 – VWS
De Maatschappelijke Diensttijd, ook voor het mbo?
Door te investeren in de talenten en inzet van jongeren die iets doen voor een ander, maken we de hele samenleving sterker. Met de Maatschappelijke Diensttijd stellen we de jongeren, anders gezegd, in staat om maatschappelijk impact te hebben. Om dat doel te bereiken vragen we dus iets van jongeren. We vragen hen om zich maatschappelijk in te zetten. We vragen om hun tijd en solidariteit. Om met hun kwaliteiten het leven van anderen beter te maken. Om dat doel te bereiken moeten we jongeren dus ook iets bieden. Als we willen dat jongeren gemotiveerd zijn om vrijwillig een maatschappelijke diensttijd te doen, dan moet die diensttijd aansluiten bij hun interesses. En hun inzet verdient een passende beloning, ook die zal moeten aansluiten op hun behoeftes. Jacqueline de Jager van het Ministerie van VWS neemt u mee in dit actieprogramma. Hoe hebben zij jongeren hier precies bij betrokken? En wat kan de maatschappelijke diensttijd voor uw school betekenen, meer specifiek voor burgerschap?

 

LZ02 - Alfa-college
Registratie applicatie voor Burgerschap
De burgerschapscarrousel van het Alfa college is een organisatie model waarin individuele keuze van studenten voor workshops centraal staat. Er is een applicatie ontwikkeld waarin de aanmelding, registratie, voortgang van studenten en afhandeling naar het examen dossierm.b.t. burgerschap geregeld wordt. Deze applicatie is ontwikkeld door twee studenten van opleiding Applicatie Ontwikkelaar van het Alfa-college Groningen. De studenten hebben de applicatie ontwikkeld als afstudeer project. Omdat ze zelf het burgerschapsprogramma gevolgd hadden konden ze goed meedenken in het ontwikkelproces. De studenten zijn na hun afstuderen een bedrijf begonnen.

 

LZ03 - Young Inspiration
Betrek de student bij het onderwijs
Studenten betrekken bij het onderwijs? Het klinkt als een open deur om studenten om hun mening te vragen, maar vaak genoeg ontbreken acties om het ook echt te doen of slaag je er niet in studenten echt te bereiken. Eigenaarschap, motivatie en betrokkenheid van de student bij het onderwijs zijn essentiële aspecten voor het slagen van studentparticipatie. Tijdens deze lezing vertelt Marjolein de Jong van Young Inspiration over de randvoorwaarden die nodig zijn voor het succesvol betrekken van studenten. Hoe creëer je een omgeving waar betrokkenheid van de student vanzelfsprekend wordt? Voor welke vorm van participatie lopen mbo-studenten tegenwoordig nog warm? Je leert een palet aan vormen van participatie kennen en wordt uitgedaagd om door de ogen van de mbo’er naar studentparticipatie te kijken. 

 

LZ04 - Nationaal Comité 4 en 5 mei
Studentenparticipatie inzetten bij activiteiten rondom 4 en 5 mei
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil met het 4FREE magazine mbo-studenten betrekken bij 4 en 5 mei. Dit magazine en de bijbehorende digitale lessen worden sinds twee jaar aangeboden. De ontwikkeling van het magazine gebeurde de afgelopen edities steeds met de hulp van een studentenredactie. Deze jongeren zie je ook terug in het magazine. Voor 2019 worden de mogelijkheden voor studenten om actief mee te doen aan 4 en 5 mei vergroot. Zo wordt op ROC Friese Poort een Vrijheidsmaaltijd georganiseerd, voor én door studenten. Daarnaast denken studenten na over de programmering van een Bevrijdingsfestival. 
In deze lezing zal worden ingegaan op de kansen en uitdagingen van deze vorm van studentenparticipatie. Wat levert het op, en wat is nodig om de betrokkenheid van studenten bij deze belangrijke invulling van burgerschap te realiseren. 

 

LZ05 - ROC van Twente
Burgerschap van A naar Beter
Studenten en docenten zitten boordevol ideeën over wat goed burgerschap is en wat beter of anders kan in ons burgerschapsonderwijs. In deze lezing laten we zien wat de resultaten zijn van een onderzoek naar burgerschap in het ROC van Twente.